1. DORADZTWO GOSPODARCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

        a. rejestracja i wsparcie osób prawnych
        b. kontraktowanie i pośrednictwo handlowe
        c. promocja towarów i usług
        d. audyt ekonomiczny i pomoc prawna
        e. przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych
        f. zakup nieruchomości

 

2. CERTYFIKACJA TOWARÓW I USŁUG

        a. rejestracja znaków towarowych i praw własności
        b. uzyskiwanie pozwoleń i koncesji

 

3. ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZYCH

 

4. LEGALIZACJA POBYTU I PRACY CUDZOZIEMCÓW

        a. zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta. obywatelstwo
        b. zezwolenia na pracę
        c. reprezentowania interesów klienta w Wydziale do Spraw Cudzoziemców
        d. odwołania od decyzji odmownych (Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców)

Doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorców

Certyfikacja towarów i usług 

Organizacja misji gospodarczych

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców