Kancelaria Gospodarcza EGIDAPOL
                 

РУС                 
facebook - KancelariaEGIDA
youtube - KancelariaEGIDA

POLSKA POMOC

Polski program pomocy zagranicznej "POLSKA POMOC ROZWOJOWA"
obejmuje działania mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów rozwijających się, znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Commitee, DAC) OECD, w tym także wspieranie procesów demokratyzacji.

Polska pomoc ma służyć:
  • redukcji ubóstwa i realizacji pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju w wybranych krajach rozwijających się Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej;  
  • wspieraniu procesów transformacji ustrojowej, demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz przemian wolnorynkowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu Południowego.
SZKOLIMY I WSPOMAGAMY WNIOSKODAWCÓW

O przyznanie dofinansowania na realizację projektów pomocowych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2018 mogą ubiegać się:
  •  organy administracji rządowej
  •  jednostki samorządu terytorialnego1
  •  jednostki badawczo-rozwojowe2
  •  publiczne i niepubliczne szkoły wyższe
  •  zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowej, w tym: * stowarzyszenia, * fundacje, * osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 
Projekty mogą mieć dwojaki charakter:
1. tzw. miękki – to projekty nieinwestycyjne, obejmujące szkolenia, staże, wizyty studyjne, konferencje, seminaria, różnego rodzaju opracowania (foldery, broszury, strony internetowe);
2. tzw. twardy – to projekty o wymiernym, trwałym rezultacie, przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym, obejmujące budowę, modernizację i rewitalizację budynków/obiektów np. szkoły, szpitala, a także zakup sprzętu i wyposażenia (np. dydaktycznego) dla beneficjenta z kraju partnerskiego.

Wnioski projektowe składane w konkursie muszą zakładać działania wspierające beneficjentów z krajów partnerskich, a każdy projekt musi być realizowany w partnerstwie. Partnerem z kraju beneficjenta powinien być podmiot o podobnym statusie prawnym i profilu działalności co polski projektodawca. Nawiązanie partnerstwa z instytucją lub organizacją w kraju, na rzecz którego projekt jest realizowany jest istotne ze względu na trwałość rezultatów projektu, a powodzenie projektu w dużym stopniu zależy od tego, czy partner od samego początku był zaangażowany w opracowanie jego koncepcji.
Wkład własny (może mieć charakter finansowy, rzeczowy bądź osobowy) wynosi – co najmniej 10% całkowitej wartości projektu.


UŁATWIAMY POSZUKIWANIE PARTNERÓW DO WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH

Edukacja gospodarcza